zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Pracownicy A&A


Zasady korzystania z kursów golfa oraz obiektów golfowych dla pracowników A&A:

1. Pracownicy firmy A&A oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mogą korzystać z obiektów golfowych A&A Golf Club.

2. Pracownicy firmy A&A oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w kursach golfa organizowanych przez A&A Golf Club.

3. Wszystkie koszty związane z pkt.1 oraz pkt.2 pokrywa firma A&A.

4. Pracownicy firmy A&A, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kursie są zobowiązani do regularnych treningów. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach pracownik będzie obciążany kosztem kursu proporcjonalnie do ilości opuszczonych zajęć. Usprawiedliwić  nieobecność oraz zwolnić pracownika z pokrycia tych kosztów  może  jedynie Dyrektor A&A Golf Club

5. Zadeklarowanie przez pracownika chęci udziału w kursie golfa, potwierdzone umieszczeniem jego nazwiska w grupie szkoleniowej, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.