g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Fundacja Arkadia


KONTAKT:

FUNDACJA ARKADIA SZTUKA I GOLF
ul. Wersalska 47/75
91-212 Łódź
NIP:  9471982042
KRS:  0000455134
REGON:  101575248

 

 

WŁADZE FUNDACJI:


Żółtowski Tomasz Adam - PREZES ZARZĄDU 

Dorota Tomaszewska - WICEPREZES ZARZĄDU  

Jerzy Bielawski - CZŁONEK ZARZĄDU  

 

STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA ARKADIA SZTUKA I GOLF”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

   §.1.

 

1.Nazwą fundacji jest „FUNDACJA ARKADIA SZTUKA I GOLF”, zwana w dalszej części Statutu Fundacją. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 roku o fundacjach oraz na podstawie zapisów (postanowień) niniejszego Statutu

                                         

§.2.

 

1.Fundacja została ustanowiona przez A&A Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zwanego dalej Fundatorem, aktem  notarialnym sporządzonym w dniu 30.01.2013r Repertorium A nr 715/2013 przez notariusza Janusza Kozłowskiego w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Al. Kościuszki 39.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

                                    

§.3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady ,filie, kluby sportowe a także przystępować do spółek.
 5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami wyróżnionym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

                                                                                  

§.4.

 1. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu.

 

                                   

 

ROZDZIAŁ II.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§.5.

Celami Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:

 1. propagowanie i rozwój zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki,
 2. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w    oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną , sport, kulturę i sztukę

2a. prowadzenie klubu sportowego A&A Golf Club.

 1. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację

jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu, kultury i sztuki

    4.  edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej,

         kultury fizycznej i rozwoju sportowego

         jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego

         wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze

         środowiskiem naturalnym.

5.  ochrona i promocja zdrowia

    6.  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz kultury i sztuki

    7.  rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

    8.  propagowanie form działalności edukacyjnej,

         naukowej, kulturalnej.

    9.    pomoc materialna dla uczniów i studentów.

    10. zapobieganie wszelkim przejawom patologii społecznych jak alkoholizmu               narkomanii i wyzysku społecznego.

 

  §.6.

  Fundacja realizuje swe cele statutowe przez:

1.   prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę i sztukę, kulturę fizyczną ,sport m.in poprzez działanie klubu sportowego A&A Golf Club.

2.   inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki.

3.   integrowanie środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów Fundacji.

4.   świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji.

5.   pomoc realizacji projektów z promocją kultury fizycznej i sportu   propagujących cele Fundacji.

6.   skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń i działalności edukacyjnej.

7.   zbieranie, selekcjonowanie i udostępnianie informacji o kulturze fizycznej i sporcie ( także w formie badań opinii publicznej)

8.   analizowanie i opracowywanie wynikających z  nich rezultatów i ich upowszechnianie.

9.   popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji.

10.Prowadzenie działalności wydawniczej, finansowanie wydawnictw i        czasopism popularyzujących cele Fundacji.

11. Dofinansowanie oraz organizowanie imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.

12. Finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców i artystów

13. Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, wykładów ,wystaw , spotkań , imprez, eventów.

14 Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.

15. Wspieranie i popularyzacja akcji „ POLSKA GRA W GOLFA” oraz organizację zajęć w ramach wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

16. Organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celów Fundacji.

17. Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z ochroną zdrowia i promocją zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

18. Opracowywanie programów i indywidualnych przedsięwzięć związanych z ochrona zdrowia i promocję zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

19. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi(alkoholizm , narkomania).

20. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymanych przez Fundację, pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej i jednostek międzynarodowych i zagranicznych.

 

ROZDZIAŁ III.

Majątek Fundacji

                                       

§.7.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4172zł (cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote)  oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§.8.

1. Dochodami Fundacji są:

a) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej

przez Fundację.

b) darowizny, spadki i zapisy.

c) dotacje i subwencje.

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

e) dochody z majątku Fundacji.

f) odsetki bankowe.

g) dochody z działalności gospodarczej.

 

2.Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

                             

                                          

§.9.

Dochody z dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

                             

§.10.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi.
 2. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§.11.

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli