g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Park Rzeźby | Sculpture Park


 
 
To select your native language, please use the translator above.
 

Europejski Park Rzeźby

"Vita brevis, ars longa" - życie krótkie, sztuka długa. Wieczna! To ona dodaje naszemu życiu artystokratyczności, charyzmy. Non omnis moriar - nie wszystek umrę dokonuje się poprzez sztukę i wiarę. Jedno wypływa z drugiego. Nawiązując do Van Gogha – sztuka jest wyznaniem wiary. Błogosławiony, kto ją szerzy, bowiem ona czyni nas nieśmiertelnymi. Sanktuariami sztuki są galerie, muzea. Jest nim również park rzeźby. Pomysł zrodzony w czasie rozmowy z Anną i Arkadiuszem Majsterek przerodził się w czyn. W pobliżu pola golfowego A&A w podłódzkich Pabianicach powstał Europejski Park Rzeźby.

 
 

Co roku na plenery, których owocem będą dzieła w metalu, betonie, kamieniu, stali, aluminium, ceramice, drewnie..., zjeżdżać się będą artyści z różnych krajów i kontynentów. Pierwszy plener – otwierający Park w 2011 roku – gościł rzeźbiarzy z Mołdawii, Szwecji, Meksyku, Włoch i Polski.

 
 
 

Park Rzeźby to przedsięwzięcie wyjątkowe. Nie ma ich wiele w Europie. Najsłynniejszym jest Europos Parkas założony w 1991 r. pod Wilnem, pomiędzy Werkami a Niemenczynem. Założył go litewski rzeźbiarz Gintaras Karosas, a celem parku miało być "uzmysłowienie - poprzez język sztuki - szczególnego znaczenia geograficznego centrum kontynentu europejskiego". Obecnie jest to przestrzeń wystawiennicza na wolnym powietrzu – na 55 ha ustawiono dzieła ponad 90 rzeźbiarzy, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Sol LeWitta czy Dennisa Oppenheima (intrygujące "Krzesło/basen"). Warte odnotowania są dwie rzeźby założyciela parku, Gintarasa Karosasa - Monument Centrum Europy w formie przypominającej piramidę oraz LNK Info drzewo, odnotowaną w księdze rekordów Guinnessa jako największe dzieło sztuki zbudowane ze starych telewizorów.

 
 

Innym popularnym w Europie jest Park Vigelanda (Vigelandsparken), znany także jako Frognerparken w Finlandii. Jest jednym z najbardziej popularnych miejsc spacerów mieszkańców Oslo. Znajduje się tam m.in. Monolit – ponad czternastometrowa kolumna wyrzeźbiona z jednej bryły kamienia. Mieści się na niej 121 postaci ludzkich. Monolit interpretowano na wiele sposobów, między innymi jako zmartwychwstanie człowieka, walkę o przetrwanie, ludzką tęsknotę za duchowością, codzienną transcendencję i cykliczną powtarzalność. Gustav Vigeland tworzył makiety swoich rzeźb w naturalnych rozmiarach całkowicie samodzielnie, bez jakiejkolwiek pomocy ze strony uczniów czy innych artystów. Rzeźbienie w kamieniu bądź wykonywanie odlewu w brązie pozostawiał gronu uzdolnionych rzemieślników. Vigeland zaprojektował także założenia architektoniczne i układ całego terenu z rozległymi trawnikami i długimi prostymi alejami obsadzonymi klonami. Urządzanie parku trwało kilka lat.  Odwiedzający park mogą cieszyć się widokiem oryginalnych pełnowymiarowych gipsowych odlewów późniejszych rzeźb w brązie i granicie, eksponowanych w Muzeum Vigelanda, usytuowanym o pięć minut drogi od parku.

 
 
 
 

Europejski Park Rzeźby w Pabianicach jest miejscem szczególnym. Dodaje uroku najszlachetniejszemu ze sportów - golfowi, powstał bowiem w pobliżu pola golfowego. Dodaje uroku Pabianicom. Jak powiedział Hegel – sztuka ma tę cechę charakterystyczną, że jest w stanie upiększyć każdą możliwą treść poprzez zaangażowanie naszych kontemplacji i naszych uczuć. "Vita brevis, ars longa".

 

 

......................................................................................................................................................................

 

European Sculpture Park

Vita brevis, ars longa – life is short, art is long. Everlasting! Art is what adds aristocracy and charismato our life. Non omnis moriar - I shall not wholly die - comes true by means of art and faith. One comesfrom the other. As it was with Van Gogh – art is an expression of faith. Blessed is one who spreads art,for it makes us immortal.As galleries and museums are sanctuaries of art, so is a sculpture park. The idea that was born indiscussion with Anna and Arkadiusz Majsterek was put into action. European Sculpture Park is locatedon the grounds of A&A Golf Course in Pabianice near £ódź.

Every year sculptors from different landsand continents will come to symposia to produce artwork of metal, concrete, stone, steel, aluminium,ceramics, wood.... To the first symposium opening the Park in 2011 sculptors from Moldova, Sweden, Mexico, Italy and Poland were invited. Sculpture park is a unique undertaking.

There are not many such parks in Europe. The most famous is Europos Parkas founded in 1991 close to Vilnius in Lithuania. It was founded by Lithuanian sculptorGintaras Karosas and the goal was “to give an artistic significance to the geographic centre of theEuropean continent”. Currently it is an outdoor exhibition covering area of 55 hectares with sculpturesof over 90 artists, including Magdalena Abakanowicz, Sol LeWitt and Dennis Oppenheim(intriguing“Chair/Pool”). Two sculptures of the founder of the park, Gintaras Karosas, are noteworthy: “Monumentof the Centre of Europe” in the form of a pyramid, and “LNK Infotree”, recorded is the GuinnessWorld Records as the world’s largest artwork made of TV sets.

Another popular sculpture park in Europe is Vigeland’s Park (Vigelandsparken), also known as Frognerparken.It is one of the most popular places to meet for people living in Oslo. One of the most famoussculptures in the park is the Monolith – over 14 metres tall column carved in one single stone. Itconsists of 121 human figures. There have been many interpretations of the Monolith: Man's resurrection,the struggle for existence, Man's yearning for spiritual spheres, the transcendence of everyday lifeand cyclic repetition. Gustav Vigeland modelled all his sculptures in full size without any assistance ofpupils or other artists. The carving in stone and the casting in bronze were left to a number of talentedcraftsmen. Vigeland also designed the architectural setting and the layout of the grounds with their farstretching lawns and long straight avenues bordered with maple trees. The construction of the parktook a number of years.Those who visit the park may see the original full-size plaster casts to the sculptures in bronze andgranite exhibited in the Vigeland Museum, situated five minutes from the park.

European Sculpture Park in Pabianice will become a special place. As it is located on a golf course, it willadd charm to golf, the most noble of all sports. It will also make Pabianice more attractive. As Hegelsaid, one of the characteristics of art is that it can beautify any possible content by engaging ourreflections and emotions. Vita brevis, ars longa.