g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 

nawigator: »

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


To select your native language, please use the translator above.
 
mini_g76_ion.JPG

Ion Zderciuc


Urodził się w 1957 r. w Republice Mołdawii. W latach 1969-1972 uczęszczał do szkoły artystycznej dla dzieci w mieście Ungheni. W latach 1972 -1976 studiował w Republican College of Arts „A. Plamadeala” w Kiszyniowie, a w 1981-1987 w Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu, w klasie profesora Veniamina Pinciuka.

TWÓRCZOŚĆ RZEŹBIARSKA ORAZ UDZIAŁ W WYSTAWACH I KONKURSACH:


1976 - Artyści z miasta Ungheni, Ungheni town, wystawa zbiorowa

1988 - Pereslav Zelinski, Federacja Rosyjska

1991 - Dzintari, Litwa

1989 - “Poszukiwania” wystawa Osiągnięć Gospodarki Narodowej, Chisinau

1991 - “Ludzie, wydarzenia, społeczeństwo” wystawa Związku Artystów Mołdawii

1992 - MoldExpo, Chisinau

1992 - “Rzeźba 92”, wystawa Związku Artystów Mołdawii

1992 - “Mołdawskie salony”, wystawa Związku Artystów Mołdawii

1993 - “Salon wiosenny” wystawa Związku Artystów Mołdawii

1993 - “Artyści z Mołdawii”,Galeria Sztuki, Bukareszt, Rumunia

1994 - “From Eternity into Eternal”, Pałac Republiki, Chisinau

1994 - “Sztuka z Mołdawii”, Budapeszt, Węgry

1995 - “Dni Republiki Mołdawii na Białorusii”, Minsk, Białoruś

1996 - “Ion Zderciuc-Valentin Vartosu” Rzeźba, Klub Kulturalny “Junimea”, Iasi town,      Rumunia

1996 - “Wystawa Jesień 96”, Sala Wystawowa Związku Artystów Mołdawii

1997 - “Salon wiosenny", Sala Wystawowa Związku Artystów Mołdawii

1997-1998 Międzynarodowe Sympozium Małej Rzeźby: bronz, Chisinau

1998 - “Rzeźba na czystym powietrzu”, Ogród Muzeum Historii, Chisinau, Republika Mołdawii

1998  - “10 lat kreacji ”. Centrum Wystawowe “C. Brancusi”, Chisinau

1999 - “Dzień Ziemii” Muzeum Historii, Chisinau

1999 - “Sztuka z Mołdawii”, Crymskii Val, Moskwa, Federacja Rosyjska

2000 - “Sztuka z Mołdawii” Hala Parlamentu, Bukareszt, Rumunia

2000 - “Czas przychodzi, czas mija”, Ungheni town

2000 - “Od czasów starożytnych”, Ambasada Rumunii w Republice Mołdawii

2000 - Wystawa dedykowana rumuńskiemu poecie - Mihai Eminescu. Biblioteka Alba Iulia, Chisinau

2000 - Obóz rzeźbiarski, Ungheni town, Republika Mołdawii

2000 - Związek Artystów Mołdawii, Nagroda dla Rzeźby

2000 - Grand Prix “Eminescu in Art”,Związek Artystów Mołdawii

2001 - Holder of the Order in the rank of Commander for Merits in Art, Rumunia

2001 - Wystawa rzeźby“V. Alecsandri in small plastic art”. Biblioteka Narodowa

2001 - “Nasz język rumuński”, Centrum Wystawowe “C. Brancusi”, Chisinau

2002 - “Rzeźba Współczesna”, Narodowe Muzeum Sztuki, Mołdawia

2002-2004 - Obóz rzeźbiarski, Ungheni town, Republika Mołdawii

2004 - Obóz rzeźbiarski . 1 edycja , Soroca town, Republika Mołdawii

2006 - Obóz rzeźbiarski, Ungheni town, Republika Mołdawii. “Płodność” stone of Cosauti

2006 - Obóz rzeźbiarski, Ciocana, Chisinau

2007 - Obóz drewnianej rzeźby , Bran, Rumunia

2007 - Sculpture Camp at Butuceni “Homage to artisans”, stone

2007 - Obóz rzeźbiarski, Uniwersytet Techniczny Mołdawii, Chisinau, Republika Mołdawii

2008 - Współczesna Sztuka 2008, Centrum Wystawowe “C. Brancusi”, Chisinau

2009 - Obóz rzeźbiarski Halucea. "Kochankowie” kamień, trawertyn

2010 - Obóz rzeźbiarski “Helios Gold”, Haviz, Węgry

2010 - Sympozjum “ArtTEXTIL”, Vadul lui Voda, Republika Mołdawii

2010 - Nagroda Doskonałości, Minister Kultury, Chisinau


....................................................................................................................................................

Born 1957, Republic of Moldova. STUDIES: 1969-1972 School of Arts for children, Ungheni town; 1972-1976 Republican College of Arts “A. Plamadeala”, Chisinau; 1981-1987 Academy of Arts, class of the professor Veniamin Pinciuk, Saint Petersburg, Russia

SCULPTURE ACTIVITY, EXHIBITIONS AND CONTESTS:

1976 - Artists from Ungheni town, Ungheni town, group exhibition

1988 - Pereslav Zelinski, Russian Federation

1991 - Dzintari, Lithuania

1989 - “Searches” Hall of the Exhibition of National Economy Achievements, Chisinau

1991 - “People, events, society” Exhibition Hall of Union of Artists of Moldova

1992 - MoldExpo, Chisinau

1992 - “Sculpture 92”, Exhibition Hall of Union of Artists of Moldova

1992 - “Moldova Salons”, Exhibition Hall of Union of Artists of Moldova

1993 - “Spring Salon” Exhibition Hall of Union of Artists of Moldova

1993 - “Artists from Moldova”, Art Gallery, Bucharest, Romania

1994 - “From Eternity into Eternal”, Palace of the Republic, Chisinau

1994 - “Art from Moldova”, Budapest, Hungary

1995 - “The days of Republic of Moldova in Belarus”, Minsk, Belarus

1996 - “Ion Zderciuc-Valentin Vartosu” Sculpture, The Cultural Club “Junimea”, Iasi town, Romania

1996 - “Autumn Exhibition 96”, Exhibition Hall of Union of Artists of Moldova

1997 - “Spring Salon, Exhibition Hall of Union of Artists of Moldova

1997-1998 - International Symposium of Small Sculpture: bronze, Chisinau

1998 - “Sculpture in plain air”, Garden of the Museum of History, Chisinau, Republic of             Moldova

1998 - “10 Years of Creation”. Exhibition Centre “C. Brancusi”, Chisinau

1999 - “Earth Day” Museum of History, Chisinau

1999 - “Art from Moldova”, Crymskii Val, Moscow, Russian Federation

2000 - “Art from Moldova” Parliament Hall, Bucharest, Romania

2000 - “Time comes, time passes”, Ungheni town

2000 - “From ancient times”, Romania Embassy in Republic of Moldova

2000 - Exhibition dedicated to the Romanian poet Mihai Eminescu. Alba Iulia Library, Chisinau

2000 - Sculpture Camp, Ungheni town, Republic of Moldova

2000 - Union of Artists of Moldova Award for Sculpture

2000 - Grand Prix “Eminescu in Art”, Union of Artists of Moldova

2001 - Holder of the Order in the rank of Commander for Merits in Art, Romania

2001 - Exhibition of sculpture “V. Alecsandri in small plastic art”. National Library

2001 - “Our Romanian Language”, Exhibition Centre “C. Brancusi”, Chisinau

2002 - “Contemporary Sculpture”, National Art Museum of Moldova

2002-2004 - Sculpture Camp, Ungheni town, Republic of Moldova

2004 - Sculpture Camp. 1st Edition, Soroca town, Republic of Moldova

2006 - Sculpture Camp, Ungheni town, Republic of Moldova. “Fertility” stone of Cosauti

2006 - Sculpture Camp, Ciocana, Chisinau

2007 - Camp of wood sculpture, Bran, Romania

2007 - Sculpture Camp at Butuceni “Homage to artisans”, stone

2007 - Sculpture Camp, Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of  Moldova

2008 - Contemporary Art 2008, Exhibition Centre “C. Brancusi”, Chisinau

2009 - Sculpture Camp Halucea. “Lovers” stone, travertine

2010 - Sculpture Camp “Helios Gold”, Haviz, Hungary

2010 - Symposium Camp “ArtTEXTIL”, Vadul lui Voda, Republic of Moldova

2010 - Excellence Award, Ministry of Culture, Chisinau